Monaster i ikony | Magiczny Supraśl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl
Z serii #wpolskeidziemy magiczny Supraśl i Podlasie. W centrum klasztornych zabudowań wznosi się cerkiew, dawniej obronna. Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy ma bogatą historię, jego początki sięgają XV wieku. Po wojnie w obiektach klasztornych działała szkoła rolnicza. Odbudowa i rekultywacja klasztoru prawosławnego rozpoczęła się od lat 80. XX w. W skład zabudowań wchodzą: pałac archimandrytów, barokowe budynki klasztorne, brama dzwonna, cerkiew św. Jana Teologa. Dziś zaglądamy do Supraśla.
Monaster i ikony | Magiczny Suprasl
Początki | To jeden z najstarszych wciąż funkcjonujących ośrodków monastycznych Kościoła prawosławnego na ziemiach polskich. Monaster jest usytuowany na wysokim brzegu rzeki Supraśl, w oddaleniu od zabudowy miejskiej. Początki istnienia prawosławnego klasztoru męskiego w Supraślu wiążą się miasteczkiem Gródek (oddalonego od Supraśla o 30 km). Była to siedziba rodu Chodkiewiczów. Aleksander Chodkiewicz naznaczony tragedią rodzinną był człowiekiem gorliwie wierzącym. Około 1498 roku funduje klasztor. Mnisi przybywają do Gródka z Ławry Kijowsko-Peczerskiej. Ojcowie osiadłszy w dobrach Chodkiewicza prowadzili życie pustelnicze, ale na modlitwę przybywali do cerkwi na zamku w Gródku. Już dwa lata później mnisi proszą o zmianę lokalizacji. Jako pierwszą zbudowano cerkiew św. Jana Teologa (1501), w latach 1503-1511 wniesiono monumentalną, a przy tym architektonicznie symboliczną cerkiew Zwiastowania NMP.
Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl
Rozkwit | Klasztorowi nadano obszary leśne, łąki, pastwiska, wsie z browarami oraz młynami. Zasilały one mnichów. Cerkiew rozbudowano i pomalowano freskami, stworzono osadę przyklasztorną, powstały stawy rybne, klasztorny młyn, browar, piekarnia, cegielnia, tartak, garncarnia, papiernia, kaflarnia oraz folusze i warsztaty sukiennicze. Na terenie klasztoru funkcjonowało skryptorium, drukarnia oraz biblioteka.
Monaster i ikony | Magiczny Suprasl
Miniony wiek | Wraz z upadkiem I Rzeczpospolitej upadał też Monaster w Supraślu. Klasztor przez wieki bogato uposażony powoli popadał w ruinę. W latach 30. XIX wieku część zabudowy klasztornej zaczyna dzierżawić Fryderyk Wilhelm Zachert, zdecydowany wróg zakonników. W czasie I wojny światowej cenne księgi oraz ikony wywieziono w głąb Rosji. W międzywojniu mnichów prawosławnych wypędzono z zabudowań klasztornych, które zostały wydzierżawione katolickim Salezjanom. W czasie II wojny światowej budynki splądrowano i wysadzono. Wkrótce właścicielem monasterskich zabudowań został Ośrodek Szkolenia Kadr Mechanizacji Rolnictwa. Po latach starań Monaster w Supraślu został oficjalnie przekazany prawosławnym 28 lutego 1996 roku.
Monaster i ikony | Magiczny Suprasl
Muzeum Ikon w Supraślu | Muzeum zostało utworzone na terenie prawosławnego monasteru. W jego zbiorach znajduje się ok. 1,2 tys. ikon. Wiele z nich to zatrzymane przez celników dzieła z przemytu. Warto też wspomnieć, że rok 2023 jest rokiem prof. Jerzego Nowosielskiego, wybitnego współczesnego ikonopisarza.
Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl

Monaster i ikony | Magiczny Suprasl
Ikony są nierozłączną częścią kultury i tradycji narodów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Wierzy się, że ikona to święty obraz, na którym namalowane są postacie świętych i sceny z ich życia. Malowano je najczęściej na specjalnie przygotowanych drewnianych deskach, a na gotową ikonę czasem nakładano sukienkę – odlaną w srebrze lub złocie warstwę, która zasłaniała całą ikonę oprócz twarzy świętych. Na ikonach znajdują się również litery, które mówią nam o tym, kogo widzimy na ikonie. Często twarze świętych na ikonach są bardzo podobne do siebie, więc napisy mają za zadanie ułatwienie rozpoznania osoby. Napisy na ikonach są za zwyczaj pisane cyrylicą.
Monaster i ikony | Magiczny Suprasl